Prezentowana książka Żyć Jezusem jest przedrukiem prac licencjackiej Duchowość Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w ujęciu Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, powstałej w roku 1996 pod kierunkiem o. pr Dominika Widera OCD. Po upływie pięciu lat dojrzała myśl, by wprowadzić w życie zalecenie Recenzenta — ks. prof. Stefana Koperka CR i wydać ją drukiem. W obecnej publikacji nie wprowadzano istotnych zmian w tekście. Zmodyfikowano jedynie tytuł i w przypadku dezaktualizacji danych naniesiono korektę w przypisach oraz we Wstępe i w Zakończeniu. Autorka jest świadoma, Ze miniony okres czasu zaowocował nowymi publikacjami z dziedziny życia duchowego, które ubogaciłyby bibliografię niniejszego opracowania, ale nie wprowadzano aktualizacji, gdyż to nie zmienia istoty Prezentowanej duchowości. Przypuszczć należy, że książka będzie miała przede wszystkim charakter służebny. Stanie się podręcznikiem — swoistym kompendium wiedzy o duchowości, którą powinny żyć w pierwszym rzędzie członkinie Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Niemniej jednak może również stać się dla innych wzorem relacji z Bogiem i ze środowi-skiem, bo — jak zauważa Ojciec Święty Jan Paweł II — wspólnoty zakonne „zawsze były i nadal są wymownym znakiem komunii, go-ścinnym domem dla szukających Boga i spraw duchowych, szkołami wiary i prawdziwymi ośrodkami studiów, dialogu i kultury, które służą budowaniu życia kościelnego i społeczeństwa ziemskiego w oczekiwaniu na nadejście Królestwa niebieskiego” (VC 6).
s. Agata J. Bartyzel CACh